Low Carbon Finland 2050 -platform (LCFinPlat) -hankkeessa tunnistetaan vankkoja tiekarttoja vähähiiliselle ja kilpailukykyiselle yhteiskunnalle sekä arvioidaan kestävän vihreän kasvun edellytyksiä Suomelle.

Hanke toteutetaan VTT:n, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT), Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) ja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) yhteishakkeena. Koordinaattorina toimii VTT. Hanke kuuluu Tekesin Green Growth – Tie kestävään talouteen –ohjelmaan.

Hankkeessa 

  1. arvioidaan strategisia luonnonvaroja ja niiden resursseja painottuen metsä- ja mineraalivaroihin,
  2. tuotetaan skenaarioita vaihtoehtoisista kehityspoluista vähähiiliselle yhteiskunnalle vuoteen 2050 asti sekä
  3. kehitetään yhteistoimintamalli eli platform, joka voisi toimia interaktiivisena ”vihreän talouden tulevaisuusfoorumina”.


Projektin kvantitatiiviset tarkastelut toteutetaan hyödyntämällä useita mallinnustyökaluja sekä VTT:n, VATT:n, Metlan ja GTK:n tietokantoja. Painopiste tarkasteluissa on Suomen kehityksessä, mutta hankkeessa toteutetaan myös globaaleja sekä EU-tason skenaariotarkasteluja. Globaalit tarkastelut tehdään kansainvälisessä yhteistyössä (EMF, IPCC, WEC, IIASA).

Hankkeessa tuotetut analyysit toimivat lähtötietoina tiekarttoja muodostettaessa. Toisaalta mallilaskelmien avulla muodostettuja visioita ja tiekarttoja voidaan entistä paremmin analysoida ja siten lisätä ymmärrystä eri toimenpiteiden ja valintojen vaikutuksista Suomen hyvinvointiin ja kestävään luonnonvarojen käyttöön. Yhteistoimintamalli tuottaa ja jalostaa tietoa uudella tavalla vihreän kasvun menestystekijöistä Suomessa.Short presentation in English